Komunalno poduzeće Brodski Stupnik
 

Natječaj za radno mjesto stručnog suradnika za EU projekte i javnu nabavu

J A V N I   N A T J E Č A J

ZA STRUČNOG SURADNIKA ZA EU PROJEKTE I JAVNU NABAVU – LOCORUM d.o.o.

Za izbor i imenovanje stručnog suradnika za EU projekte i javnu nabavu poduzeća Locorum d.o.o. može biti imenovana osoba koja pored općih uvjeta ispunjava i ove:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne ili ekonomske struke,
– radno iskustvo minimalno 1 godinu na istim ili sličnim poslovima,
– nekažnjavanost,
– aktivno poznavanje rada na računalu,
– poznavanje engleskog jezika,
– položen vozački ispit B-kategorije,
– radne, stručne i organizacijske sposobnosti i sklonosti timskom radu,

– poznavanje propisa iz područja javne nabave

– poslovi pronalaženja i prepoznavanja prilika za ostvarenje financiranja projekata, razvijanje   projektnih ideja i njihovu razradu za svrhe projektne prijave, praćenja natječaja, projektnog  planiranja, izrade prijava te provedbu i vođenje projekata za natječaje ministarstava i fondova u RH i projekte financirane iz EU fondova

 

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:
– životopis,
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja – preslika diplome/svjedodžbe,
– dokaz o radnom iskustvu – potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
– dokaz o državljanstvu (preslika domovnice),
– uvjerenje o nekažnjavanju i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne smije biti starije od 6 mjeseci od dana raspisivanja javnog natječaja),

– potvrda (certifikat) o završenom specijalističkom programu izobrazbe u području javne nabave,

– potvrda (svjedodžba) o završenoj izobrazbi u području pripreme i provedbe projekata financiranih iz EU fondova.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na službenoj internetskoj stranici www.locorum.brodski-stupnik.hr.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na e-mail adresu: locorumd.o.o@gmail.com.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uvjete obavit će se razgovor/testiranje o čemu će biti obaviješteni putem elektroničke pošte.