Komunalno poduzeće Brodski Stupnik
 

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Službenik za informiranje

Locorum d.o.o. javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Trgovačkog društva Locorum d.o.o. na sljedeće moguće načine:

putem telefona na broj: +385 (0)35 427 941

elektroničkom poštom službeniku za informiranje: locorumd.o.o@gmail.com na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

poštom na adresu: Locorum d.o.o., Stjepana Radića 117, 35253 Brodski Stupnik, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

osobno na adresu: Locorum d.o.o., Stjepana Radića 117, 35253 Brodski Stupnik, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija radnim danom od 07:00 do 15:00 sati.

Obrazac_2_Zahtjev_za_pristup_informacijama

Obrazac_3_Zahtjev_za_dopunu_ili_ispravak_informacije

Obrazac_4_Zahtjev_za_ponovnu_uporabu_informacija

 

Službenik za informiranje:

Marina Šimunović

Locorum d.o.o., Stjepana Radića 117, 35253 Brodski Stupnik

Tel.: +385 (0)35 427 941

E-mail službenika za informiranje: locorumd.o.o@gmail.com

Radno vrijeme službenika za informiranje: od 07:00 do 15:00 sati

 

Pravo na pristup informacijama uređuju Opći propisi

Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15),

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (»Narodne novine«, broj 42/18),

Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 79/07, 86/12),

Zakon o zaštiti tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 108/96, 79/07),

Zakon o medijima (»Narodne novine«, broj 59/04, 84/11, 81/13),

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, broj 61/18, 98/19),

Zakon o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19),

Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 83/14),

Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (»Narodne novine«, broj 83/14),

Kriterij za određivanje visine naknadne stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, broj 12/14),

Popis tijela javne vlasti za 2010. godinu (»Narodne novine«, broj 19/10).

 

 

PROPISI EU

Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora,

Directive 2003/98/EC of the European Parliament and of the Council of 17 November 2003 on the re-use of public sector information,

Direktiva o izmjeni Direktive 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora, 2013/37/EU,

Directive 2013/37/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 amending Directive 2003/98/EC on the re-use of public sector information Text with EEA relevance,

Konsolidirana Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora,

Consolidated Directive 2003/98/EC of the European Parliament and of the Council of 17 November 2003 on the re-use of public sector information,

Smjernice o preporučenim standardnim dozvolama, skupovima podataka i naplati ponovne uporabe dokumenata 2014/C 240/01,

Guidelines on recommended standard licences, datasets and charging for the reuse of documents 2014/C 240/01,

Europska konvencija o ljudskim pravima i temeljnim slobodama (MU 18/97, 06/99, 14/02, 13/03, 09/05, 01/06, 02/10),

UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka

 

INTERNI AKTI

Odluka o imenovanju službenika za informiranje,

Službeni Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija,

Zahtjev za pristup informacijama,

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije,

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija.