Komunalno poduzeće Brodski Stupnik
 

Javni natječaj za radno mjesto djelatnik na tekućem održavanju

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO DJELATNIK NA TEKUĆEM ODRŽAVANJU

 

J A V N I   N A T J E Č A J

 

ZA DJELATNIKA NA TEKUĆEM ODRŽAVANJU  –  LOCORUM d.o.o.

Vrsta ugovora: na neodređeno, nepuno radno vrijeme

Broj traženih djelatnika: jedan (1)

Za izbor i imenovanje djelatnika na tekućem održavanju poduzeća Locorum d.o.o. može biti imenovana osoba koja pored općih uvjeta ispunjava i ove:

– srednja škola tehničkog smjera,
– položen vozački ispit B kategorije.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:
– životopis,
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja,
– dokaz o radnom iskustvu – potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice),
– uvjerenje o nekažnjavanju da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne smije biti starije od 6 mjeseci od dana raspisivanja javnog natječaja),
– vozačka dozvola B kategorije.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja odluke o prijemu na radno mjesto.

Kandidat koji ostvaruje zakonom utvrđeno pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je uz prijavu na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na službenoj internetskoj stranici www.locorum.brodski-stupnik.hr te na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Slavonski Brod.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve tražene podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Podnositelji neurednih prijava neće biti pozvani na otklanjanje nedostataka (dopunu prijave i sl.). Osobi se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Osoba nema pravo podnošenje pravnog lijeka protiv te obavijesti.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se poštom na adresu Locorum d.o.o., Stjepana Radića 117, 35253 Brodski Stupnik s obveznom naznakom „Oglas za prijam djelatnika na tekućem održavanju“ ili na e-mail adresu: locorumd.o.o@gmail.com.

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete obavit će se razgovor/testiranje o čemu će biti obaviješteni putem elektroničke pošte ili telefonom.

Locorum d.o.o. zadržava pravo poništenja natječaja bez posebnog objašnjenja.

Kandidati će o rezultatima biti obaviješteni u zakonskom roku.

Locorum d.o.o.

Nikola Čuljak, direktor

Promjena veličine fonta
Kontrast